Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> analityk
Technik analityk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:42

 

Prezentacja zawodu. (zobacz prezentację zawodu)OPIS KSZTAŁCENIA

NOWOŚĆ !!!
język obcy (kontynuacja):
język angielski

język obcy (podstawowy):
język niemiecki, język rosyjski

przedmioty rozszerzone: chemia, język obcy

przedmiot punktowany:   
j. polski, matematyka, chemia, język obcy

Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

KWALIFIKACJE

 • K1 Przygotowywanie sprzętu,odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • K2 Wykonywanie badań analitycznych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu - za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy
 • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
 • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
 • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
 • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy
 • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami
 • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej
 • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska. kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WŁAŚCIWE DLA ZAWODU

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 • podzielność uwagi
 • koncentracja
 • cierpliwość systematyczność
 • dokładność

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

 • skłonność do uczuleń
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • zaburzenia równowagi
 • brak widzenia obuocznego
 • daltonizm
 • choroby układu nerwowego (epilepsja)