Start -> Egzamin zawodowy -> Wyniki egzaminów
O egzaminie zawodowym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Piotrowska   
środa, 12 listopada 2014 20:09

1. Dla kogo egzamin?
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą i uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiednich szkól polskich;
  • osób, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej.

2. Jakie formalności i w jakim terminie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu?
Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły do, której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w danym zawodzie.

Słuchacze i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla miejsca prowadzenia kursu, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia kursu.

Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą i uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiednich szkól polskich składają deklarację na 4 miesiące przed egzaminem do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania, w przypadku osób mieszkających za granicą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w kraju.

Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych świadectw maturalnych uzyskanych za granicą i oryginał/kopię świadectwa uzyskanego za granicą.

Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa wniosek do OKE o dopuszczenie do egzaminu.
Do wniosku należy dołączyć:
świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie kształcenie lub pracę w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Wniosek należy złożyć w terminie:
31 stycznia – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w tym samym roku
30 września – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w następnym roku.

3. Z jakich części składa się egzamin?
Egzamin składa się z:
części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

4. Co będzie sprawdzane na egzaminie?
Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Kiedy egzamin jest zdany?
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest to wynik ostateczny.

6. Jaki dokument otrzymuje osoba, która zdała egzamin?
Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.